สารพันปัญหา

1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน,ชื่อ - สกุล,คำนำหน้า ต้องดำเนินการอย่างไร

คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน 
ดังต่อไปนี้ 
( Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่ )

 
  1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
  2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
  3. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่ 
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยกรน้ำ 
180/3 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0-2271- 6000 ต่อ 6805,6837 
Email : nutthagridta.s@dwr.mail.go.th 
ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ

2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่

คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วน
โดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่าและยื่นคำร้องตามข้อที่ 1

3. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่

คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม

4. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่

คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำ หลักฐาน พร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน

5. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด

คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่วันที่  23 ธ.ค. 65 - 21 ม.ค. 66 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

6. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร

คำตอบ : การชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค. 65 - 22 ม.ค. 2566  โดยผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินได้ 3 ช่องทาง คือ

  1. กรณีชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร สามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระได้เฉพาะที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในเวลาทำการของธนาคารและให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการชำระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาที่ชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ชำระเงินแล้ว  

  2. กรณีชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั น Krungthai Next ให้ผู้สมัครเปิดแอปพลิเคชัน
และเข้าสู่ระบบ "ชำระเงิน" จากนั้นค้นหารายการโดยระบุ "9311" โดยตรวจสอบชื่อ "รับสมัครสอบกรมทรัพยากรน้ำ" และใส่หมายเลขอ้างอิง Ref. 1 : เลขชำระเงิน 10 หลัก และ Ref. 2 : เลขประจำตัวประชาชนจากนั้นใส่จำนวนค่าธรรมเนียมการสอบ และใส่รหัสยืนยันการชำระเงินของท่านและกดเสร็จสิ้น ทั้งนี้สามารถชำระได้ภายในเวลา 22.00 น. ของวันที่ 22 ม.ค. 2566


  3. การชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้สมัครสอบที่มีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สามารถเลือกชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยกดเลือก "บริการอื่นๆ" จากนั้นเลือก "ชำระค่าบริการ/เติมเงินมือถือ" เลือก"ระบุรหัสบริษัท"
ใส่รหัส Company Code คือ "9311" จากนั้นใส่หมายเลขอ้างอิง Ref.1 : เลขชำระเงิน 10 หลัก และ Ref. 2 : เลขประจำตัวประชาชน ใส่จำนวนเงินเฉพาะค่าธรรมเนียมสอบ (ระบบจะทำการหักชำระค่าธรรมเนียมธนาคาร 30 บาท) ทั้งนี้ สามารถชำระได้ภายในเวลา 22.00 น. ของวันที่ 
22 ม.ค 2566 และให้เก็บหลักฐาน การชำระเงิน (Sip)ไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยชำระผ่าน Company Code : 9311 Product Name : รับสมัครสอบกรมทรัพยากรน้ำ ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

7. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร

คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท  ซึ่งประกอบด้วย 
ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 300 บาทและค่าธรรมเนียมธนาคาร 
ค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท 
โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

8. คำถาม : สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้เมื่อไร

คำตอบ : ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบ ตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ           วันที่ 6 ก.พ. 2566 ทางเว็บไซต์  http://dwr.thaijobjob.com/ 

9. คำถาม :ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเมื่อไร

คำตอบ : จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ 6 ก.พ. 2566 ทางเว็บไซต์ http://dwr.thaijobjob.com/

10. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยกรน้ำ โทรศัพท์: 0-2271- 6000 ต่อ 6805,6837 

11. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.