ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 1.วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 2.วิศวกรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 3.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 4.นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 5.นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 6.นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 7.เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 8.เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 9.นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 10.นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 11.นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หลักฐานประกอบขอทราบผลคะแนน

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักอุทกวิทยาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน  
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักอุทกวิทยาปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน  
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน