ประชาสัมพันธ์

ประกาศ ขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการแผยแพร่ปฎิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศ ขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการแผยแพร่ปฎิบัติการ
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
--------------------------------------------------------------------------

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ใบแจ้งที่อยู่

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฎิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฎิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฎิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แบบคำร้องขอร้องเป็นผู้สอบแข่งขัน
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฎิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฎิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   แบบคำร้องขอร้องเป็นผู้สอบแข่งขัน
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการแผยแพร่ปฎิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการแผยแพร่ปฎิบัติการ